• مسیر رودخانه در فصل پاییز

  • نمای کلی شهر شهمیرزاد از روی کوه شیرقلعه