فینسک

فینسک روستایی در 45 کیلومتری شمال شهمیرزاد است که از آن رودی میگذرد که تا سد شهید رجایی مازندران ادامه دارد. این روستا از جاذبه های گردشگری و چشمه های زیادی برخوردار است.