شب شهمیرزاد

نمای شب شهمیرزاد از روی کوه دوبرادران