نمای شهمیرزاد از شیر قلعه

نمای کلی شهر شهمیرزاد از روی کوه شیرقلعه