فلکه نادری قدیم

میدان امام ( فلکه نادری قدیم ) در حال ساخت

با تشکر از رحمان زمانپور