پاییز شهمیرزاد

مسیر رودخانه در فصل پاییز – عکس : ایمان کنعانی