پاییز هزار رنگ در خانه باغ شهمیرزاد

عکاس : حمید جهانی