دورنمای شهمیرزاد از دربند

عکاس : حمید رضا جهانی

سفید پوش شدن خط الراس قله های سه هزار شهمیرزاد ( مرغک / کرکسو / آسمانلو )