حوضچه و گل شمعدانی

حیاط خانه تاریخی امین الرعایا (هوشمند) شهمیرزاد – ۰۴ تیر ۹۶