شناسنامه بنای تاریخی امین الرعایا

سقف چوبی و اطلاعات ساخت بنای خانه تاریخی امین الرعایا( هوشمند) شهمیرزاد – تیر ماه ۹۶