داخل خانه های قدیمی شهمیرزاد و کرسی

خانه تاریخی امین الرعایا شهمیرزاد – تیر ۹۶