میدان امام (فلکه نادری)

میدان امام (فله نادری) شهمیرزاد