حسینیه خسروی ها

حسینیه خسروی ها – محرم دشت – تابستان ۱۳۹۵