چرخ ریسک

یکی از فراوان ترین گونه های پرندگان شهمیرزاد