بافت قدیمی – بالا شیخی

منزل علی آقا کیانی – بالا شیخی