محرم قدیم شهمیرزاد ۳

محرم قدیم شهمیرزاد دهه ۴۰ و ۵۰ / منزل خسروی ها