محرم قدیم شهمیرزاد ۶

محرم قدیم شهمیرزاد دهه ۴۰ و ۵۰