بهار فیل کوه

بهار در منطقه فیل کوه و یخچال شهمیرزاد