فلکه نادری ( میدان اصلی )

فلکه نادری ( میدان اصلی ) شهمیرزاد